Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Center vseživljenjskega učenja Savinjska

Na območju Savinjske regije vsem prebivalcem brezplačno zagotavljalamo kakovostno informiranje in svetovanje za izobraževanje in poklic ter dostop do novih oblik učenja.

Projekt financira/sofinancira:
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževan
Obdobje trajanja projekta:
2005 / 2013
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI-ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Razvojna agencija Savinja, Razvojna agencija Sotla, RACIO, Družba za razvoj človeškega kapitala, d.o.o.
Svetovalno središče ISIO

Storitve Svetovalnega središča Žalec so brezplačna pomoč in podpora odraslim, ki se vključujejo oz. so že vključeni v izobraževanje. V svetovalnem središču ISIO Žalec vam bomo:

 • pomagali pri odločitvi za izobraževanje,
 • posredovali vse informacije, ki jih potrebujete za vaše izobraževanje,
 • z nasveti pomagali izbrati najbolj primerno izobrazbo za vas,
 • pomagali pri motivaciji za učenje,
 • pomagali narediti osebni izobraževalni načrt.

Več o Svetovalnem središču ISIO

Točka vseživljenjskega učenja (TVŽU)

Na UPI - ljudski univerzi Žalec imamo dve točki vseživljenjskega učenja in sicer TVŽU Žalec in TVŽU Vransko.

Točka v Žalcu je namenjena migrantom in priseljencem. Tej ciljni skupini želimo pomagati pri vključevanju v slovensko družbo, pri premagovanju jezikovnih in drugih težav s katerimi se srečujejo tujci, ko pridejo v Slovenijo.

Točka na Vranskem pa je namenjena predvsem starejšim, zato na Vranskem poskušamo odpreti vrata starejšim z različnimi dejavnostmi, ki jim lahko pomagajo pri kvalitetnem preživljanju vsakdanjega življenja. Še posebej se trudimo pomagati starejšim pri delu z IK tehnologijo.

Poklicno svetovanje - Karierni kotiček Žalec (CIPS)

V Kariernem kotičku lahko pomagamo vsem, ki se odločate za izobraževanje, iščete zaposlitev, potrebujete pomoč pri pisanju vlog in življenjepisov, nudimo individualne nasvete pri načrtovanju lastne poklicne poti , nudimo skupinske oblike informiranja.

Nudimo aktualne informacije in nasvete za osnovnošolce, dijake in študente o:

 • poklicih,
 • izobraževanju pri nas,
 • finančnih podporah, ki so namenjene za izobraževanje in usposabljanje (štipendije),
 • možnostih poklicnega usposabljanja v tujini.

Prav tako nudimo informacije in nasvete za brezposelne osebe:

 • informacije o prostih delovnih mestih,
 • navodila in pripomočke za uspešno iskanje zaposlitve,
 • brezplačno uporabo računalnikov za pisanje vlog za zaposlitev.

V Karierni kotiček ste vabljeni vsi, ki ne veste, kam in kako naprej, ki potrebujete pomoč pri poklicnem usmerjanju, pri poklicnem svetovanju, pisanju vlog za zaposlitev ter življenjepisov in si želite zasnovati poklicno pot – kariero .

Več o Kariernem kotičku (CIPS)

Borza znanja

Borza znanja je princip menjave znanja med tistimi, ki znanje iščejo in tistimi, ki znanje ponujajo. V praksi največkrat poteka po načelu brezplačnega posredovanja ali menjave znanja in spretnosti med ljudmi. Pri Borzi znanja gre za širjenje kulture učenja in omogočanje ljudem, da pridejo do tistih znanj, do katerih ne morejo priti po drugih poteh.

Borza znanja Žalec tako vabi vse, ki imate znanje in veščine in ste jih pripravljeni deliti z drugimi, da se nam pridružite. Vabimo tudi vse tiste, ki bi se česa radi naučili. Prijavili vas bomo v našo bazo podatkov, poiskali ljudi, ki vam lahko posredujejo znanje, ki ga iščete in vam posredovali njihov kontakt. Naprej pa se sami dogovorite kako, koliko in kdaj se boste učili. Veseli pa bomo vsake vaše povratne informacije o tem kako je izmenjava potekala.

Več o Borzi znanja

UPI-ljudska univerza Žalec je od leta 2005 dalje pa do konca leta 2013 s pomočjo finančnih sredstev  Evropskega socialnega sklada na območju Savinjske regije vsem prebivalcem brezplačno zagotavljala kakovostno informiranje in svetovanje za izobraževanje in poklic ter dostop do novih oblik učenja s posebnim poudarkom na neformalnem učenju. V letu 2008 smo omenjeno dejavnost okrepili in tako odprli nove možnosti za vseživljenjsko učenje. 

Analiza območja, ki ga je pokrival Center VŽU Savinjska, je namreč pokazala, da je zaradi zaznavanja novih ciljnih skupin, ki bi potrebovale dejavnosti našega centra, smiselna širitev in nadgradnja dejavnosti CVŽU iz prejšnjega programskega obdobja. Zato smo večjo pozornost namenili analizi izobraževalnih potreb lokalnega okolja - torej večji prilagodljivosti znanja potrebam lokalnega gospodarstva in zahtevam trga dela ter promociji pomena izobraževanja in vseživljenjskega učenja za vse prebivalstvo za kakovostno osebno in poklicno življenje posameznika in družbe kot celote.

CVŽU Savinjska je predstavljal model dolgoročnega povezovanja ključnih nosilcev informiranja, svetovanja ter različnih oblik vseživljenjskega učenja in organiziranega samostojnega učenja v celotni regiji. Mreža partnerjev je zagotavljala celovito in vsestransko podporo naslednjim BREZPLAČNIM dejavnostim:

SVETOVALNO SREDIŠČE ŽALEC (ISIO) na sedežu (UPI – LU Žalec) in dislokacijah – Celje, Celje – zapori, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,  Slovenske Konjice in Laško. Za uspešen razvoj regije na področju človeških virov je zelo pomembna dostopnost tako do izobraževanja kot tudi do svetovanja in informiranja na področju izobraževalnih možnosti. Z delovanjem ISIO na geografsko razpršenih dislokacijah smo lahko v največji meri zagotavljali dostopnost storitev svetovanja in informiranja prebivalcem celotne regije, se bolj osredotočali na posamezne ciljne skupine, prepoznane v posameznem lokalnem okolju in tako zagotavljali še bolj kakovostno in učinkovito odzivanje na potrebe posameznikov in ožjega lokalnega okolja. Z dislokacijo v celjskih zaporih smo se odzvali tudi na potrebe te ciljne skupine, ki sicer številčno ni tako velika, a je prepogosto zapostavljena. Menimo namreč, da lahko z ustreznim svetovanjem in informiranjem glede izobraževalnih možnosti s svojo dejavnostjo lahko veliko doprinesemo k ponovni socializaciji zapornikov v okolje.

TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVŽU) na 18 različnih lokacijah v Savinjski regiji, v okviru katerih smo vsem prebivalcem regije ponujali možnost samostojnega učenja, uporabe IKT podpore, učnih gradiv, e-gradiv in pomoči usposobljenega mentorja za pomoč in podporo pri samostojnem učenju.       

CENTER ZA INFORMIRANJE IN POKLICNO SVETOVANJE (CIPS) – informativno mesto na UPI – LU Žalec - CIPS se osredotoča na poklicno svetovanje, poklicno orientacijo in poklicno usmerjanje in s tem prioritetno na dve ciljni skupini: osnovnošolske otroke v zaključnih razredih osnovne šole in brezposelne osebe. Na ta način je v projektu prispeval k celoviti in celostni ponudbi svetovalne dejavnosti v CVŽU.

BORZA ZNANJA – je informacijsko središče, kjer občani dobijo brezplačne in najaktualnejše informacije o ponudbi in povpraševanju po najrazličnejših znanjih.

KARIERNICE – so bile namenjene zlasti dijakom srednjih šol in iskalcem prve zaposlitve pri načrtovanju in uresničevanju njihove poklicne kariere.

MOTIVACIJSKE DELAVNICE ZA SPODBUJANJE E- UČENJA - V preteklem obdobju delovanja CVŽU je bila ena pomembnejših aktivnosti priprava e-učnih gradiv in rezultat razpoložljivost le-teh za brezplačno uporabo vsem uporabnikom. Kljub temu, da je na voljo že kar nekaj gradiv, smo skozi analize in v partnerstvu ugotavljali, da se ljudje premalo odločajo za uporabo e gradiv za samostojno učenje. Predvidevamo, da za to obstajajo najrazličnejši razlogi, zato smo se odločili, da z izvajanjem motivacijskih delavnic ljudi spodbudimo in naučimo, kako si s podporo IKT in različnih razpoložljivih gradiv v elektronski obliki lahko olajšajo pot do znanja.

IZOBRAŽEVANJE ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO – TVŽU so se nahajale v različnih lokalnih okoljih z določenimi specifikami tako glede ciljnih skupin kot glede interesov posameznikov in kraja, v katerem delujejo. S temi krajšimi izobraževalnimi oblikami smo se približali neposrednim uporabnikom in obiskovalcem posamezne TVŽU in jim ponudili vsebine, ki so zanje še posebej zanimive in tudi tiste, s katerimi smo jih spodbudili k razmišljanju o npr. zdravem načinu življenja, značilnostih domačega kraja itn.

PODJETNIŠKE DELAVNICE - Za povečanje konkurenčnosti regije je potrebno z izobraževanjem in usposabljanjem povečati vlaganja v človeški kapital. Ena izmed ponujenih možnosti je podjetniško svetovanje in usposabljanje, saj se osredotoča na dvig kompetenc pri ciljni skupini potencialnih podjetnikov - iskalcev zaposlitve in že zaposlenih, podjetnikov začetnikov in tudi podjetnikov v delujočih podjetjih v fazi njihovega razvoja ali v kriznih situacijah. Podjetništvo predstavlja eno izmed zaposlitvenih možnosti za samozaposlitev in hkrati pomeni tudi nastanek nove gospodarske celice, ki je lahko generator novih dodatnih delovnih mest.

V projektu smo posebno pozornost namenili še usposabljanju kadrov v CVŽU, s katerim smo zagotovili strokovno usposobljene kadre, ki so ključnega pomena za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti na vseh področjih in nudenje pomoči pri samostojnem učenju. Prav tako pa je bila ena izmed pomembnih aktivnosti tudi samoevalvacija kakovosti v ISIO z namenom spremljanja učinkovitosti in procesov v vseh slovenskih svetovalnih središčih.

CVŽU Savinjske je tako:

 • približal možnosti vseživljenjskega učenja na različne lokacije v regiji in tako omogočil dostopnost do znanja v najširšem smislu,
 • prebivalcem ponudil raznotere možnosti pridobivanja znanja,
 • prebivalcem ponudil celovito svetovanje in informiranje za izobraževanje in poklic,
 • prispeval k dvigu izobrazbene ravni prebivalstva, višji stopnji vključenosti prebivalstva v procese vseživljenjskega učenja in k izboljšanju njihovih zaposlitvenih možnosti,
 • posebno pozornost namenil lokalno prepoznanim ciljnim skupinam.

Več o projektu: www.cvzu-savinjska.si .

Partnerske organizacije v projektu:

 • UPI-ljudska univerza Žalec – prijavitelj in koordinator projekta
 • Ljudska univerza Celje
 • Ljudska univerza Rogaška Slatina
 • Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
 • Medobčinska splošna knjižnica Žalec
 • Razvojna agencija Savinja
 • Razvojna agencija Sotla
 • RACIO, Družba za razvoj človeškega kapitala, d.o.o.

CVŽU Savinjske je tako:

 • približal možnosti vseživljenjskega učenja na različne lokacije v regiji in tako omogočil dostopnost do znanja v najširšem smislu,
 • prebivalcem ponudil raznotere možnosti pridobivanja znanja,
 • prebivalcem ponudil celovito svetovanje in informiranje za izobraževanje in poklic,
 • prispeval k dvigu izobrazbene ravni prebivalstva, višji stopnji vključenosti prebivalstva v procese vseživljenjskega učenja in k izboljšanju njihovih zaposlitvenih možnosti,
 • posebno pozornost namenil lokalno prepoznanim ciljnim skupinam.