Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Osnovna šola vpis, predmetnik, pogoji, pravila, aktualno...

grafika-osnovna-sola-za-odrasle-2
Javni poziv

Objavljamo javni poziv za izbor učiteljev obveznih predmetov v izobraževalnem programu Osnovna šola za odrasle. Več informacij v priponki: poziv2023

Vpis v šolskem letu  2023/2024

Vabljeni k vpisu v osnovno šolo za odrasle

Informativni dan: sreda, 13. 9. 2023, ob 16.00 uri. 

S predavanji pričnemo oktobra 2023.

Več o vpisu si preberite v JAVNEM POZIVU K VPISU v program OŠO: razpis za vpis_2023.dot

Vpisni pogoji

Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše oseba, ki je:

- izpolnila osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar ni zaključila osnovne šole, ali
- zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

Ob vpisu je potrebno predložiti:

- potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
- originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali,
- obvestilo o uspehu za razred, ki ste ga obiskovali, a ga niste zaključili,
- osebni dokument z EMŠO.
Če ste v letih od obiskovanja osnovne šole spremenili ime ali priimek, s seboj prinesite listino o spremembi imena oziroma priimka ali poročni list.

V program osnovne šole za odrasle vpisujemo od 1. septembra do zapolnitve prostih mest. Vpišete se osebno, v referatu UPI Žalec (Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec), v času uradnih ur (pon: 14.00 – 17.00, tor in sre: 11.00 – 17.00, čet: 14.00 – 17.00, pet: 11.00 – 16.00) ali izven tega termina po predhodnem dogovoru z organizatorko izobraževanja. 

Organizacija pouka
Izvajanje programa bo organizirano v različnih oblikah: razredno – predmetna oblika (predavanja  od 16.00 ure dalje), izobraževanje na daljavo ali kombinirano učenje, tečajna, vodeno samoizobraževanje, konzultacije ali kot kombinacija oblik. Način izobraževanja temelji na osebnem izobraževalnem načrtu, ki ga pripravimo za vsakega udeleženca ob vpisu v program. Program osnovne šole za odrasle je pripravljen tako, da lahko razred zaključite v enem semestru, s tem imate možnost, da v enem šolskem letu uspešno opravite dva razreda.
Predmetnik
6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Likovna umetnost  
Glasbena umetnost  
Geografija
Zgodovina
Domovinska in državljanska kultura in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Legenda:
- pomeni, da je ta predmet potrebno opraviti,
- pomeni, da tega predmeta za določen razred ni potrebno opraviti.
Pogoji za napredovanje in dokončanje

Pogoji za napredovanje: v višji razred napredujete takrat, ko ste pozitivno ocenjeni vsaj iz dveh tretjin predmetov po predmetniku za razred, ki ste ga obiskovali.

Preverjanje znanja
Izpiti potekajo v skladu s programom in pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (ustno, pisno, ustno in pisno, v obliki izdelka oz. storitve). Izpite lahko opravljate le pri predavatelju, pri katerem ste poslušali predavanja; če ta ne poučuje več, pa pri njegovem nasledniku oziroma v dogovoru z vodjo programa.
Ko uspešno opravite vse obveznosti predpisane po programu, dobite javno veljavno spričevalo o zaključki osnovne šole. Spričevalo je enakovredno spričevalu redne osnovne šole. Po zaključku lahko nadaljujete izobraževanje na poklicnih (3-letna) ali strokovnih srednjih šolah (4-letna) ter gimnazijah. Vsem, ki razreda ne dokončate v celoti, vam za opravljene obveznosti iz posameznih predmetov izdamo potrdilo.
Pravila šolskega reda

Dne 17. 12. 2010 je v skladu s 60. e členom ZOsn (ur.l. 81/06 in 102/07) in mnenjem andragoškega zbora, Svet zavoda UPI – ljudske univerze Žalec na predlog direktorice potrdil 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE

1.    SPLOŠNE DOLOČBE

Na osnovi vzgojnega načrta šole je UPI-ljudska univerza Žalec opredelila in določila:
-    dolžnosti in odgovornosti udeležencev,
-    načine zagotavljanja varnosti,
-    pravila obnašanja in ravnanja,
-    vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil,
-    organiziranost udeležencev.

Poleg določil vzgojnega načrta šole se pri uporabi in izvajanju smiselno upoštevajo določila temeljne zakonodaje:
-    Zakon o osnovni šoli,
-    Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
-    Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
-    Zakon o delovnih razmerjih,
-    Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah,
-    Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja,
-    Zakon o varstvu osebnih podatkov,
-    Zakon o varstvu pred požarom,
-    Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
-    Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
-    drugi s tem v zvezi sprejeti predpisi in akti UPI - ljudske univerze Žalec.

2.    DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UDELEŽENCEV

Dolžnosti in odgovornosti udeležencev so:
-    spoštovanje hišnega reda in pravil šolskega reda,
-    odgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino udeležencev izobraževanja, zaposlenih in zunanjih delavcev šole,
-    odgovoren odnos do sebe, drugih in okolja,
-    spoštovanje pravic udeležencev izobraževanja, zaposlenih in zunanjih delavcev šole,
-    spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
-    vedenje v skladu s tem, da ne ovirajo in motijo drugih udeležencev izobraževanja in učiteljev pri delu,
-    skrb za lastno zdravje in varnost ter skrb za varnost in zdravje drugih,
-    redno in točno obiskovanje pouka in drugih vzgojno – izobraževalnih dejavnosti,
-    izpolnjevanje svojih učnih in drugih šolskih obveznosti,
-    da v primeru svoje lastne ogroženosti ali ogroženosti drugega takoj obvestijo strokovne delavce UPI – ljudske univerze Žalec.

Dolžnosti in odgovornosti so opredeljene z vzgojnim načrtom šole ter s sprejetimi predpisi.
Ta pravila se smiselno uporabljajo tudi za učence s posebnimi potrebami, če z vzgojnim oz. izobraževalnim programom ni drugače določeno.  

3.    NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

Za zagotavljanje varnosti udeležencev in preprečevanje nasilja nad in med udeleženci UPI – ljudska univerze Žalec izvaja:

    Preventivne ukrepe
-    svetuje in usposablja udeležence za varno uporabo pripomočkov, naprav in opreme, preprečuje dostop udeležencem do nevarnih snovi in naprav,
-    zagotavlja varno izvajanje dejavnosti,
-    učila, oprema, stroji ter naprave so v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
-    usposablja delavce za varno delo,
-    varuje osebne podatke.

Direktorica sprejme za posamezni ukrep pravila ravnanja. Vrste in vsebino preventivnih ukrepov pripravi direktorica na osnovi ocene stanja.

    Aktivne ukrepe
-    ukrepi v primeru nezgod in epidemij,
-    oblikovanje oddelkov in skupin udeležencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
-    nadzor v primeru suma prinašanja nevarnih predmetov in snovi v šolo.

Ne glede na določbo druge alineje te točke lahko šola občasno organizira vzgojno izobraževalno delo v posebej oblikovanih skupinah udeležencev z namenom, da se udeležencem zagotovi varnost oz. nemoten pouk.
Direktorica sprejme za posamezni ukrep pravila ravnanja. Vrste in vsebino preventivnih ukrepov pripravi direktorica na osnovi ocene stanja.

    Posebno varstvo udeležencev
 UPI – ljudska univerza Žalec mora varovati udeležence pred:
-    nadlegovanjem,
-    trpinčenjem,
-    zatiranjem,
-    diskriminacijo,
-    nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami,
-    namernim poniževanjem drugih (udeleženci izobraževanja, delavci šole ter drugimi, ki vstopajo v šolski prostor).
 
4.    PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

V vseh medsebojnih stikih smo vsi dolžni upoštevati temeljna pravila bontona ter šolske in razredne dogovore. Imeti moramo strpen, prijazen, vljuden in spoštljiv odnos do sošolcev, zaposlenih na UPI – ljudski univerzi Žalec, drugih udeležencev izobraževanja ter obiskovalcev.

Udeleženci in zaposleni na UPI – ljudski univerzi Žalec so dolžni:
-    uresničevati cilje in programe šole,
-    skrbeti za urejenost, čistočo, disciplino in prijetno počutje v šoli,
-    zagotoviti varnost udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu,
-    preprečevati škodo.
Udeleženci so dolžni:
-    upoštevati hišni red, sprejeta navodila oz. opozorila vodje izobraževanja, učiteljev in ostalih zaposlenih na UPI – ljudski univerzi Žalec,
-    prinašati predpisana oz. zahtevana učila in učne pripomočke k pouku in drugim oblikam vzgojno izobraževalnega dela.

4.1 PREPOVEDI

V šolskih prostorih ni dovoljeno:
-    kakršna koli oblika nasilja,
-    nestrpnost,
-    izsiljevanje,
-    motenje pouka, sošolcev in drugih udeležencev izobraževanja pri delu,
-    ogrožanje varnosti sebe in drugih,
-    prinašanje ter uporaba nevarnih predmetov in snovi,
-    prilaščanje tuje lastnine,
-    kajenje, uživanje in ponujanje alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev,
-    prinašanje in uporaba drugih snovi, ki so neprimerne in škodljive za zdravje in razvoj

V razredu ni dovoljeno:
-    uživanje hrane in pijače.

Če zaposleni na UPI – ljudski univerzi Žalec zazna ali opazi, da udeleženec ne spoštuje ali krši zgoraj navedene dogovore, dolžnosti ali prepovedi, o tem obvesti vodjo izobraževanja ali vodstvo šole.

4.2 OMEJITVE UPORABE NAPRAV IN PRIPOMOČKOV

4.2.1 Uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav

-    Udeleženci prinašajo v šolo prenosne telefone na lastno odgovornost in jih smejo uporabljati le v avlah šole pred in po pouku ter med odmori tako, da s tem ne motijo nikogar.
-    V razredu pred, med in po pouku je kakršna koli uporaba prenosnih telefonov prepovedana. Med poukom in drugimi dejavnostmi na šoli mora biti naprava izključena.
-    V primeru, da udeleženec v šolo prinese prenosni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja. Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene prenosne telefone ne odgovarja.
-    Če udeleženec prenosni telefon uporablja in ovira šolsko delo, mu ga učitelj začasno odvzame.
-    Odvzeti prenosni telefon učitelj preda direktorici. O odvzemu učitelj obvesti vodjo osnovne šole.
-    Strogo je prepovedana uporaba prenosnih telefonov z namenom fotografiranja ali video snemanja v šoli.

4.2.2 Prepoved snemanja

-    V šoli je prepovedana uporaba vseh naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih, sošolcev in drugih udeležencev izobraževanja, razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole. Snemane osebe morajo s tem soglašati.
-    Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.
-    Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujšo kršitev hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov.

4.2.3 Predvajalniki glasbe

-    Udeležencem med poukom ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov.

4.2.4 Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti

-    Učitelj lahko udeležencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih.
-    Učitelj, po svoji presoji, po pouku udeležencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti vodjo osnovne šole.
-    Na šoli je prepovedana vsakršna uporaba pirotehničnih sredstev.
-    Udeležencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur…) ali večjih vsot denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj  omenjene stvari, šola ne prevzema odgovornosti.

4.3 PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE

4.3.1 Prihajanje udeležencev in izvajalcev programov v šolo
Udeleženci in učitelji morajo priti v šolo pravočasno in najmanj 5 minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa.
4.3.2 Odhajanje udeležencev iz šole
-    Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih udeleženci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno.
-    Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo udeležencem, vključenim v individualno učno pomoč, obiskovalcem Središča za samostojno učenje ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnosti.
-    Udeleženci, ki se zadržujejo v šolskih prostorih, upoštevajo določila hišnega reda.
4.3.3 Izjemni odhodi udeležencev med poukom
-    V primeru, da ima udeleženec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima udeleženca pri pouku, o stanju udeleženca obvesti vodjo izobraževanja ali zaposlenega v referatu.
-    Zaposleni v referatu ali vodja izobraževanja obvesti skrbnike, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda udeleženca domov ali v zdravstveni dom.
4.3.4 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju udeleženca
-    Vsak zaposleni na UPI – ljudski univerzi Žalec je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabemu počutju udeleženca.
-    Udeleženca je potrebno namestiti na varno mesto in poskrbeti, da ni sam. Zaposleni na UPI – ljudski univerzi Žalec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju udeleženca obvestiti tajništvo (referat) ali vodstvo šole, ki obvesti skrbnike, da pridejo po udeleženca.
-    V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti skrbnike.
-    V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine…), je šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole.
4.3.5 Gibanje skrbnikov, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi
Gibanje skrbnikov, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi je omejeno. V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenim na šoli, razen v primerih, ko so s strani strokovnih delavcev ali vodstva šole povabljeni kot zunanji sodelavci oz. v času govorilnih ur, roditeljskih sestankov ali drugih oblik sodelovanja šole s skrbniki in širšo okolico. V šoli se lahko zadržujejo tudi osebe, ki so na službenem obisku z dovoljenjem vodstva šole.

4.4 POUK IN ŽIVLJENJE V ŠOLI

4.4.1 Odpiranje učilnic
Udeleženci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred učilnico, v kateri bo potekal vzgojno-izobraževalni proces. Učilnice odklenejo učitelji, ki imajo v učilnici pouk. Če učitelj v času odmorov učilnico zapusti, jo mora zakleniti. Ko učitelj zaključi uro, mora zakleniti učilnico.
4.4.2 Pouk

-    K posameznim uram pouka prihajamo točno. Za točnost pouka so odgovorni učitelji in udeleženci.
-    Če učitelj več kot 5 minut zamuja na uro pouka, udeleženci obvestijo referat.
-    Udeleženci med poukom ne motijo sošolcev in učiteljev.
-    Vsak udeleženec ob zaključku učne ure uredi svoj prostor in mirno odide iz učilnice.

4.4.3 Toaletni prostori

-    Udeleženci uporabljajo toaletne prostore praviloma v času pred poukom, med malimi odmori ali med glavnim odmorom.
-    Udeleženci ne hodijo v toaletne prostore, ki so namenjeni nasprotnem spolu.
-    V toaletnih prostorih papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljajo le namensko.
-    V toaletnih prostorih se udeleženci ne zadržujejo po nepotrebnem.
-    Udeleženci pazijo na higieno v toaletnih prostorih.

4.4.4 Skrb za lastnino

-    V šoli so vsi dolžni skrbeti za skupno imetje. Spoštovati je potrebno imetje vsakega posameznika. Tuje lastnine si ni dovoljeno prisvajati, skrivati, uničevati ali poškodovati.
-    O vsaki nastali škodi, kraji in nasilju so udeleženci dolžni obvestiti učitelja, vodjo izobraževanja ali vodstvo šole.
-    Udeleženec mora vsako namerno povzročeno škodo v dogovoru z vodstvom šole in skrbniki povrniti, hkrati pa poiskati možnost, da popravi storjeno napako.
-    Na šoli pazimo, da se razstavljeni izdelki (udeležencev, učiteljev ali drugih razstavljavcev) ne poškodujejo ali uničijo.
-    Najdene predmete oddamo v referat.

5.    VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL

Vzgojne ukrepe šola izvede, ko udeleženec krši dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti pravic udeležencev (od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena Zakona o osnovni šoli – ur.l. 81/06 in 102/07).

Udeležencu se lahko izreče:
-    vzgojni opomin opredeljen v Pravilniku o vzgojnih opominih v osnovni šoli, ko udeleženec kljub predhodni vzgojni pomoči ne spremeni svojega vedenja, noče sodelovati ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben.

5.1 VZGOJNI UKREPI

Predlog za začetek postopka zaradi storjene kršitve lahko vodji izobraževanja poda vsak zaposleni na UPI – ljudski univerzi Žalec.
Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z:
-    nudenjem podpore,
-    nudenjem pomoči in
-    vodenjem udeleženca k spremembi neustreznega vedenja in ravnanja.
Pri tem sodelujejo:
-    udeleženec,
-    skrbniki ali varuh udeleženčevih pravic,
-    strokovni delavec šole.
Skupaj oblikujejo predloge za reševanje problemov. Na podlagi strokovne odločitve, se ukrep izvede.

5.1.1 Vzgojni ukrepi so lahko:

-    povečan nadzor nad udeležencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku,
-    zadržanje na pogovoru po pouku v zvezi z reševanjem težav,
-    dodatno spremstvo ali organiziran nadomestni vzgojno izobraževalni proces v šoli,
-    odstranitev udeleženca od pouka, ko udeleženec s svojim vedenjem onemogoča normalno izvedbo pouka,
-    ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane s kršitvami šolskih pravil in s pridobljenimi statusi,
-    vsakotedenski kontakti s skrbniki,
-    pogostejši prihodi skrbnikov na razgovor v šolo,
-    prepoved vstopanja ali uporabe določenih šolskih prostorov,
-    prepoved približevanja udeležencu.

5.1.2 Zagotavljanje uresničevanja udeleženčevih temeljnih pravic pri vzgojnem ukrepanju

Pri vzgojnem ukrepanju je udeležencu potrebno zagotoviti uresničevanje njegovih temeljnih pravic kot so:
-    varstvo osebnih podatkov ter zasebnosti,
-    varstvo osebne, duhovne in telesne integritete.
Pri odločitvi o izbiri ukrepa mora vodja izobraževanja oz. drug pristojen organ upoštevati primernost in izvedljivost ukrepa ter pretehtati njegove vzgojne in druge učinke.

5.1.3 Dokumentacija o vzgojnem ukrepanju

O uvedbi in poteku vzgojnega ukrepanja se vodi pisna dokumentacija, ki vsebuje:

-    predlog za uvedbo postopka,
-    izjavo oz. zagovor udeleženca,
-    odločitev o vzgojnem ukrepu in njegovi izvršitvi,
-    druge pisne izjave, ki so nujne za pravilno izvedbo postopka.

Zapise vodi vodja izobraževanja.

5.1.4 Pogovor z udeleženci in skrbniki

Udeležencu in skrbnikom pojasnimo:
-    razloge za odločitev,
-    obliko in trajanje ukrepa,
-    načine s katerim bomo preverili ali je ukrep učinkoval,
-    v primeru, ko to ni mogoče (npr. odstranitev udeleženca od šolske ure), se razgovor opravi čim prej, praviloma še isti dan,
-    ukrep je za udeleženca in njegove skrbnike obvezujoč in se mu morajo podrediti.

5.2 VZGOJNI OPOMIN

Udeležencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole in ko vzgojne dejavnosti oz. vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena.

Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe, določene s Pravili šolskega reda.

5.2.1 Izrekanje vzgojnih opominov

-    vodja izobraževanja preveri ali je udeleženec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole,
-    vodja izobraževanja preveri katere vzgojne ukrepe in dejavnosti je šola za udeleženca predhodno že izvedla,
-    vodja izobraževanja opravi razgovor z udeležencem in njegovimi skrbniki oz. s strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese udeleženca, če se skrbniki ne udeležijo razgovora,
-    če vodja izobraževanja oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega opomina, o tem seznani aktiv učiteljev osnovne šole za odrasle,
-    če vodja izobraževanja oceni, da so razlogi za izrek vzgojnega opomina upravičeni, pripravi obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje direktorici ter aktivu učiteljev osnovne šole za odrasle,
-    vzgojni opomin izreče aktiv učiteljev osnovne šole za odrasle,
-    udeležencu se lahko izreče vzgojni opomin največ 3x v posameznem šolskem letu.

5.2.2 Načini evidentiranja vzgojnih opominov ter obveščanja o njih

-    Šola udeležencu izroči dva izvoda obvestila o vzgojnem opominu. Udeleženec en izvod s podpisom skrbnikov vrne šoli.
-    Če vodja izobraževanja dvomi v verodostojnost podpisa skrbnikov oz. če udeleženec v petih delovnih dneh od prejema ne vrne podpisanega obvestila, obvesti o tem skrbnike.
-    O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina šola vodi zabeležke.
-    Izrek opomina vodja izobraževanja zabeleži v mapo vzgojnih opominov in vanjo vloži tudi podpisan vzgojni opomin.

5.3 INDIVIDUALIZIRANI VZGOJNI NAČRT

Šola za udeleženca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina pripravi individualiziran vzgojni načrt, v katerem opredeli:
-    konkretne vzgojne dejavnosti,
-    postopke,
-    vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala.
Pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta lahko sodelujejo tudi skrbniki udeleženca. Šola spremlja izvajanje vzgojnega načrta.

5.4 VARSTVO PRAVIC

Udeleženec in njegovi skrbniki lahko vodji izobraževanja ali direktorici podajo pisni ugovor glede vzgojnega delovanja šole. Če udeleženec ali svojci v 30-ih dneh ne dobijo pisnega odgovora, lahko dajo predlog za inšpekcijski nadzor.

5.4.1 Postopek pri ugovoru in odločanju o varstvu pravic

-    Udeleženčevi skrbniki lahko podajo zahtevo za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu ugovor), če menijo, da so odločitve v zvezi z vzgojnim ukrepanjem in v drugih primerih neutemeljene ali nepravilne.
-    Ugovor se lahko poda na zapisniku pri direktorici oz. se pošlje po pošti v osmih dneh po prejetju odločitve.
-    O pravicah in dolžnostih udeleženca na prvi stopnji odloča direktorica, če za posamezno odločitev ni posebej določen pristojni organ.
-    Pritožbena komisija odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti udeleženca.
-    Izmed 10 članov pritožbene komisije imenuje predsednik sveta zavoda pet članov, ki odločajo v posameznem primeru.
-    Člani komisije za posamezen primer so trije predstavniki delavcev šole, dva zunanja člana (predstavnik skrbnikov in strokovni delavec druge šole).
-    Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani.
-    Postopke vodenja in odločanja lahko šola uredi s Poslovnikom o delu pritožbene komisije.

5.5 DRUGE OBLIKE UKREPANJA

V primeru kršenja pravil šolskega reda lahko vodja izobraževanja:
-    zapiše obvestilo o kršitvi,
-    telefonsko obvesti skrbnike,
-    povabi skrbnike na razgovor,
-    predlaga pogovor pri učitelju,
-    predlaga pogovor pri direktorici.

6.    ORGANIZRANOST UDELEŽENCEV

6.1 ODDELČNA SKUPNOST

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti udeležencev enega oddelka. Udeleženci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole. Oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in reševanje problemov in sicer:
-    obravnavajo učni uspeh v oddelku ter prisotnost pri pouku,
-    oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade udeležencem v oddelčni skupnosti,
-    opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

6.2 PREDLOGI, MNENJA IN POBUDE UDELEŽENCEV

Aktiv učiteljev osnovne šole za odrasle in svet zavoda vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude udeležencev, ki so jih oblikovali pri urah oddelčne skupnosti. Mnenja in pripombe lahko posredujejo tudi anonimno v nabiralnik.  

7.    INFORMIRANJE UDELEŽENCEV IN SKRBNIKOV

Obveščanje udeležencev in skrbnikov poteka ustno in preko pisnih obvestil.

7.1 PISNO OBVEŠČANJE

Šola pisno obvešča skrbnike in udeležence:
-    s pisnimi obvestili, ki jih pripravijo razredniki, vodja izobraževanja, drugi strokovni delavci ali vodstvo šole in so žigosana ter podpisana od odgovorne osebe,
-    s šolsko publikacijo, ki jo šola izda v mesecu septembru,
-    na spletni strani šole in na oglasnih deskah v šoli.

Šola ustno obvešča skrbnike in udeležence:
-    na roditeljskih sestankih,
-    na dogovorjenih sestankih,
-    po telefonu.

8.    DRUGO

8.1 RAVNANJA OB POŠKODBAH ŠOLSKEGA INVENTARJA IN SKRB ZA OPREMO

-    Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic.
-    Vsi zaposleni na UPI – ljudski univerzi Žalec odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.
-    Vsi udeleženci izobraževanja odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.

8.2. OSTALA DOLOČILA PRAVIL ŠOLSKEGA REDA

-    Razredniki so dolžni pravila šolskega reda predstaviti udeležencem in svojcem na začetku šolskega leta in po potrebi večkrat tudi med šolskim letom.
-    Udeleženci skrbijo za čistočo v šolskih prostorih.
-    V šoli govorimo spoštljivo, spodobno, vljudno in prijazno.
-    Udeleženci spoštujejo drugačna mnenja, nazore in navade svojih sošolcev. Iz sošolcev in zaposlenih na šoli se ne norčujejo in jih ne žalijo.
-    Udeleženci prinašajo v šolo samo pripomočke in opremo potrebno za pouk.
-    V šolskih prostorih ni dovoljena kakršnakoli prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole.
-    Prepovedano je smiselno spreminjanje obvestil na oglasnih deskah.
-    Na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spoštljivim medsebojnim odnosom med udeleženci, med udeleženci in zaposlenimi in do vseh obiskovalcev šole.

9.    PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9.1 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA

Spremembe in dopolnitve pravil šolskega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov šole.

9.2 VELJAVNOST

Pravila šolskega reda je sprejela direktorica UPI – ljudske univerze Žalec in se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2011.


V Žalcu, dne 20.12.2010
Franja Centrih, prof.
direktorica           
Informacije in prijave

upi-logo2

UPI - ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranjek 6
3310 Žalec 

Telefon: 03 713 35 65 Mihaela Anclin
E-naslov: mihaela.anclin@upi.si 

Predstavitveno brošuro za Osnovno šolo za odrasle najdete tukaj.

Kaj še lahko storimo za vas

Na UPI – ljudski univerzi Žalec vam ponujamo tudi naslednje brezplačne dejavnosti:

Svetovalno središče ISIO Žalec (ISIO)

V Svetovalnem središču Žalec ISIO svetujemo in posredujemo informacije vsem odraslim, ki se želijo vključiti v kakršnokoli obliko izobraževanja. Svetovanje je brezplačno. Svetujemo in informiramo pred izobraževanjem (pravilna izbira izobraževanja, posredujemo potrebne informacije, pomagamo pri vpisu …), med izobraževanjem (motivacija, pomoč pri učenju, reševanje morebitnih problemov …) in po izobraževanju (kako naprej, zaposlitev, povračilo šolnine …).

Več o svetovalnem središču

Pridite in skupaj bomo našli prave odgovore za vaša vprašanja.

Karierni kotiček Žalec

Karierni kotiček Žalec je namenjen šolajoči se mladini na vseh stopnjah izobraževanja, staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem, tistim, ki so prekinili šolanje in ne vedo, kam in kako naprej, brezposelnim osebam, iskalcem zaposlitve, ki niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, strokovnim delavcem Zavoda za zaposlovanje in vsem ostalim, ki potrebujejo naše informacije o zaposlovanju in šolanju in izobraževanju.

Več o kariernem kotičku

Središče za samostojno učenje (SSU)

Središče za samostojno učenje je prijetno opremljen učni prostor, kjer se lahko udeleženci samostojno učite in si bogatite svoje znanje. Opremljeno je s sodobno učno tehnologijo: z multimedijskimi računalniki, televizorjem, videorekorderjem, DVD predvajalnikom ter s posebnim, za samostojno učenje prilagojenim učnim gradivom za učenje tujih jezikov, računalništva in ostalih učnih vsebin. Ves čas vam je na voljo strokovna pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev.

Več o središču za samostojno učenje

Brezplačna učna pomoč

Učna pomoč je organizirana oblika učenja, namenjena predvsem brezposelnim osebam, ki so vključene v stalno izobraževanje ali obiskujejo različne tečaje oziroma usposabljanja na UPI – ljudski univerzi Žalec. Učna pomoč je brezplačna, število učnih ur pa ni omejeno. Namenjena je vsem, ki potrebujejo pomoč pri obravnavanju učne snovi, seznanjanju z učnimi strategijami in tehnikami učenja.

Več o učni pomoči