Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Katalog IJC Informacije javnega značaja UPI – ljudska univerza Žalec

1. OSNOVNI PODATKI

Naziv zavoda:

UPI – ljudska univerza Žalec
IVANKE URANJEK 6
3310 ŽALEC
Telefon: 00 386 3 713 35 50
Telefaks: 00 386 3 713 35 55
E-pošta: lu-zalec@upi.si
Spletna stran: https://www.upi.si
Številka transakcijskega računa: 01390-6030718614
Davčna številka: SI62518488
Matična številka: 5052416
Številka dejavnosti: 85.590

Ustanoviteljice (po soustanoviteljskih deležih): občine Žalec (53%), Polzela (13%), Braslovče (12%), Prebold (12%), Vransko (6%), Tabor (4%).
Odgovorna oseba: Franja Centrih, prof., direktorica
Datum prve objave kataloga: 3. 11. 2008
Datum zadnje spremembe: 01. 09. 2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.upi.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika, dostopna v tajništvu zavoda na naslovu Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organi zavoda so:

Svet zavoda:

- Predsednik: Marjana Rogel Peršič, predsednica
- Člani:
Marjana Rogel Peršič in Maruša Burnik Žolek, predstavnici zaposelnih, Hana Šuster Erjavec, predstavnica občine Žalec, Suzana Felicijan Bratož, predstavnica udeležencev, Marjan Golavšek, predstavniik ostalih občin ustanoviteljic

Direktorica: Franja Centrih, prof. angleškega in nemškega jezika, tel. (03) 713 35 63, Franja.Centrih@upi.si.
Andragoški zbor: andragoški vodja Franja Centrih, prof., (03) 713 35 63.
Strokovni aktivi: po izobraževalnih področjih.

Kratek opis delovnega področja zavoda:

UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine v spodnji Savinjski dolini in širše v celotni Savinjski regiji. Ustanovljena je bila leta 1975 kot Delavska univerza Žalec. Leta 1990 se je Delavska univerza preimenovala v UPI – ljudsko univerzo Žalec. Ustanoviteljice UPI – ljudske univerze Žalec so v različnih deležih občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec. Kratica UPI pomeni usposabljanje in permanentno izobraževanje.

Področje delovanja
V okviru svoje osnovne dejavnosti razvijamo in izvajamo različne formalne in neformalne oblike učenja za pridobitev izobrazbe ter poklicno in osebno rast in razvoj posameznika. Občanom ponujamo brezplačne storitve na področju poklicnega svetovanja in svetovanja v izobraževanju odraslih, proučujemo in analiziramo izobraževalne potrebe lokalnega okolja ter sodelujemo z različnimi institucijami in podjetji pri načrtovanju in razvoju človeških virov v regiji ter promociji pomena izobraževanja in vseživljenjskega učenja za kakovostno osebno in poklicno življenje posameznika in družbe kot celote. Prepoznavni smo po pestrosti in kakovosti izobraževalnih programov, fleksibilnosti in prilagajanju potrebam lokalnega okolja ter prijaznem pristopu do udeležencev.
Svojo izobraževalno dejavnost smo opredelili z naslednjimi področji dela:

1. Izobraževanje odraslih na področju šolskega izobraževanja:
- osnovna šola za odrasle,
- izredno izobraževanje (ekonomija, trgovina, strojništvo, gostinstvo, gimnazija, maturitetni tečaj).
- dodiplomski in podiplomski izobraževalni programi(v sodelovanju z matičnimi fakultetami).

2. Izobraževanje odraslih na področju splošnega izobraževanja in usposabljanja
- jezikovno izobraževanje,
- računalniško izobraževanje,
- nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK),
- usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih znanj in spretnosti,
- podjetniške delavnice,
- tečaji, seminarji in delavnice za osebnostno rast in prosti čas,
- študijski krožki,
- državljanske delavnice.

3.  Svetovalna dejavnost
- ISIO – Svetovalno središče za informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih,
- Karierni kotiček,
- SSU – Središče za samostojno učenje.

4. Projekti
- Regionalni (Družinski center UPI), Nacionalni (MIZŠ, MDDS, ESS, Občina Žalec), Mednarodni (Erasmus+)

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije (45. člen ZMed-A):
Franja Centrih, prof., direktorica
Telefon: 00 386 3 713 35 63
E-pošta: Franja.Centrih@upi.si

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda:

1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Ur. l. RS, št. 7/97).
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Ur. l. RS, št. 63/2001).
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Ur. l. RS št. 112/08).

- Register predpisov Slovenije
- Ministrstvo za šolstvo in šport – http://www.mss.gov.si/
- Uradni list RS – http://www.uradni-list-si/
- Državni zbor – http://www.dz-rs.si/

Druge povezave na državne registre:

- EU portal: http://europa.eu
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje; www.ess.gov.si
- Zavod Republike Slovenije za šolstvo; www.zrs.si
- Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje; www.cpi.si
- Državni izpitni center; www.ric.si
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; www.mddsz.gov.si
- Evropski socialni sklad; www.ess.gov.si/slo/ESS/ess.htmAndragoški center Republike Slovenije; www.acs.si
- Dostop do zakonodaje Evropske unije
- EU portal - http://europa.eu/index_si.htm

Predpisi EU:

- Dostop do zakonodaje Evropske unije
- EU portal - http://europa.eu/index_si.htm

2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov 

- Povezava na državni ali lokalni register predpisov.
- Povezava na EU portal.
- Portal e-uprava.
- Preusmeritev na trenutno predlagane predpise.

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS do leta 2010.
- Regionalni razvojni program Savinjske regije.
- Letno poročilo UPI - ljudske univerze Žalec za preteklo leto.
- Letni delovni načrt UPI – LU Žalec za tekoče šolsko leto.
- Poslovnik kakovosti.

2. f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

- Zbirka podatkov o zaposlenih.
- Seznam zunanjih strokovnih sodelavcev.
- Zbirka podatkov o udeležencih v programih izobraževanja.
- Evidence kandidatov, ki opravljajo poklicno maturo.
- Evidence izpitnega odbora in šolske maturitetne komisije.
- Evidence izdanih spričeval in drugih javno veljavnih listin.
- Evidence izdanih potrdi.

2. g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

- Seznam programov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu.
- Seznam nacionalnih in EU projektov.


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop prek spleta:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.upi.si

Fizični dostop:
Na lokaciji UPI - ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec

Uradne ure:
Tajništvo: od ponedeljka do petka: od 8. do 16. ure.

Delni dostop:
V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

- Vprašanja o pogojih za vpis v izobraževalne programe
- E-indeks