Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Katalog IJZ Informacije javnega značaja javnega zavoda UPI – ljudska univerza Žalec

1. OSNOVNI PODATKI

Naziv zavoda:

Naziv zavoda: UPI – ljudska univerza Žalec
Skrajšan naziv: UPI Žalec
Naslov: Ulica Ivanke uranjek 6, 3310 Žalec
Telefon: 00 386 3 713 35 50
E-pošta: lu-zalec@upi.si
Spletna stran: https://www.upi.si
Odgovorna oseba: Franja Centrih, prof., direktorica
Matična številka: 5052416
Davčna številka: SI62518488
Številka transakcijskega računa: 0110 0600 8356 573
Številka dejavnosti: 85.590
Ustanoviteljice (po soustanoviteljskih deležih): občine Žalec (53%), Polzela (13%), Braslovče (12%), Prebold (12%), Vransko (6%), Tabor (4%).
Datum prve objave kataloga IJZ: 3. 11. 2008
Datum zadnje spremembe kataloga IJZ: 31. 8. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.upi.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika, dostopna v tajništvu zavoda na naslovu Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

organigram UPI

Organi zavoda so:

Svet zavoda:

Člani Sveta zavoda so: 
- Marjana Rogel Peršič, predstavnica zaposlenih, predsednica
- Maruša Burnik Žolek, predstavnica zaposelnih 
- Hana Šuster Erjavec, predstavnica občine Žalec, podpredsednica
- Marjan Golavšek, predstavnik ostalih občin ustanoviteljic
- Suzana Felicijan Bratož, predstavnica udeležencev

Direktorica: Franja Centrih, prof. angleškega in nemškega jezika, tel. (03) 713 35 63, Franja.Centrih@upi.si.

Andragoški zbor: andragoški vodja Franja Centrih, prof., (03) 713 35 63

Strokovni aktivi: po izobraževalnih področjih.

Kratek opis delovnega področja zavoda:

UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih z več kot 45-letno tradicijo izvajanja programov za odrasle in mladino v spodnji Savinjski dolini in širše v Savinjski regiji. Ustanovljena je bila leta 1975 kot Delavska univerza Žalec, ki se je leta 1990 preimenovala v UPI – ljudsko univerzo Žalec. Ustanoviteljice UPI – ljudske univerze Žalec so v različnih deležih občine Žalec, Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor in Vransko. Kratica UPI pomeni usposabljanje in permanentno izobraževanje.

Zavod razvija in izvaja različne formalne in neformalne oblike učenja, izvaja programe za izboljšanje pismenosti odraslih, razvija in izvaja programe za ranljive ciljne skupine odraslih, izvaja svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih kot javno službo ter na področju poklicnega svetovanja in informiranja (Karierni kotiček), proučuje in analizira izobraževalne potrebe lokalnega okolja ter sodeluje z različnimi institucijami in podjetji na področju načrtovanja in razvoja človeških virov v regiji. S svojo dejavnostjo zavod nenehno promovira pomen izobraževanja in vseživljenjskega učenja za kakovostno osebno in poklicno življenje posameznika in družbe kot celote. Pri razvijanju in izvajanju osnovne dejavnosti zavod od leta 2000 dalje načrtno skrbi za kakovost svojega dela in uvajanje nenehnih izboljšav tako na področju organizacije dela (uveden standard ISO 9001) kot tudi na področju izobraževalnih programov (smo nosilec zelenega znaka POKI, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije v skladu z modelom samoevalvacije kakovosti POKI), na zavodu pa deluje tudi usposobljena  svetovalka za kakovost. Ob tem v zavodu skrbimo tudi za stalno strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih ter tudi zunanjih sodelavcev.

Osnovna dejavnost je podrobneje opredeljena v Odloku o ustanovitvi, strateška in v okolju in slovenskem prostoru prepoznavna dejavnost pa je opredeljena z naslednjimi področji dela:

A. Izobraževalni programi za pridobitev formalne izobrazbe

• osnovna šola za odrasle; 
• izredno izobraževanje: 
 • programi srednjega poklicnega izobraževanja, 
 • programi srednjega strokovnega izobraževanja, 
 • programi poklicno-tehniškega izobraževanja, 
 • programi srednjega splošnega izobraževanja, 
 • poklicni tečaji, 
 • maturitetni tečaj. 
 • poklicni tečaji, 
 • maturitetni tečaj.

B. Izobraževalni programi na področju splošnega neformalnega izobraževanja in usposabljanja 
         jezikovno izobraževanje, 
         računalniško izobraževanje, 
         programi za integracijo priseljencev, 
         usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije, 
         tečaji in delavnice za prosti čas, zdravje in osebnostno rast, 
         glasbena šola za odrasle, 
         podjetniške delavnice, 
         študijski krožki, 
         javno-veljavni izpiti iz angleščine, nemščine in slovenščine, 
         drugi programi splošnega in neformalnega izobraževanja odraslih.

C. Svetovanje in druge dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih 
         Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih kot javna služba, 
         Karierni kotiček Žalec, 
         Tedni vseživljenjskega učenja, 
         Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, 
         Učna pomoč.

D. Večgeneracijski center in Družinski center UPI

E. Projektno delo 
I
zvajanje projektov na osnovi nacionalnih in mednarodnih razpisov ter javnih naročil.

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije: Franja Centrih, prof., direktorica
Telefon: 00 386 3 713 35 63 
E-pošta: franja.centrih@upi.si

2.3 Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda:

Državni predpisi
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje – zakonodaja
Pravno informacijski sistem RS
Uradni list RS
Državni zbor
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje: www.cpi.si
Državni izpitni center: www.ric.si
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si
Evropski socialni sklad: www.ess.gov.si/slo/ESS/ess.htm
Andragoški center Republike Slovenije: www.acs.si
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje: www.ess.gov.si
Zavod Republike Slovenije za šolstvo: www.zrs.si
Povezava na pravne akte EU: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

Predpisi lokalne skupnosti
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Ur. l. RS, št. 7/97);
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Ur. l. RS, št. 63/2001)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Ur. l. RS št. 112/08)
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Ur. L. RS št. 29/2016)

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Zavod ni predlagatelj predpisov.
Zakoni in akti v obravnavi na državni ravni so dostopni na spletni strani Državnega zbora.

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov

Strateški in programski dokumenti na področju izobraževanja odraslih
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030
Letni program izo­braževanja odraslih (MVI)

 Regionalni in lokalni strateški in razvojni programi 
Regionalni razvojni program Savinjske regije 2021-2027
Strategija občine Žalec

Strateški in programski dokumenti zavoda 
         Letni delovni načrti zavoda 
         Letna poročila o realizaciji letnega delovnega načrta zavoda 
         Finančni načrt 
         Poslovna poročila zavoda 
         Poročila o kakovosti 
         Poslovnik kakovosti

2.6 Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom 

Zavod izvaja naslednje izobraževalne programe:

A. Izobraževalni programi za pridobitev formalne izobrazbe
• osnovna šola za odrasle;
• izredno izobraževanje: 
 • programi srednjega poklicnega izobraževanja,  
 • programi srednjega strokovnega izobraževanja,  
 • programi poklicno-tehniškega izobraževanja,  
 • programi srednjega splošnega izobraževanja, 
 • poklicni tečaji, 
 • maturitetni tečaj.

B. Izobraževalni programi na področju splošnega neformalnega izobraževanja in usposabljanja 
         jezikovno izobraževanje (tuji jeziki in slovenščina), 
         računalniško izobraževanje, 
         programi za integracijo priseljencev, 
         usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije, 
         tečaji in delavnice za prosti čas, zdravje in osebnostno rast, 
         glasbena šola za odrasle, 
         podjetniške delavnice, 
         študijski krožki, 
         javno-veljavni izpiti iz angleščine, nemščine in slovenščine, 
         drugi splošni, neformalni programi za odrasle in mladino.

C. Svetovanje in druge dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih 
       Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih kot javna služba, 
         Karierni kotiček Žalec, 
         Tedni vseživljenjskega učenja, 
         Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, 
         Učna pomoč.

D. Večgeneracijski center in Družinski center UPI

E. Projektno delo
Izvajanje projektov na osnovi nacionalnih in mednarodnih razpisov ter javnih naročil.

2.7 Vrste postopkov, ki jih zavod vodi

Postopek izbire kandidatov za zaposlitev
•  Postopki volitev v organe zavoda
•  Postopek sprejemanja in spremembe internih aktov
•  Postopek izbire najugodnejšega ponudnika za dobavo opreme in opravljanje storitev
•  Postopek javnih naročil
•  Postopki v zvezi s statusom udeležencev
•  Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
•  Izdaja javnoveljvanih listin o zaključku izobraževanja

2.8 Seznam javnih evidenc in informatiziranih zbirk podatkov, s katerimi zavod upravlja

2.8.1  Zavod ne upravlja z javnimi evidencami

2.8.2 Seznam evidenc in informatiziranih zbirk podatkov, ki jih zavod vodi

Kadrovske in splošne evidence zavoda: 
-          Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih 
-          Evidenca o osebnih prejemkih delavcev (plače in honorarji) 
-          Evidenca o prostovoljskem delu 

Evidence v skladu s Pravilnikom o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju:
-          Evidenca vpisanih udeležencev izrednega izobraževanja 
-          Evidenca pogodb o izobraževanju
-          Evidenca zapisnikov o izpitih 
-          Evidenca o opravljenih zaključkih izobraževanja
-          Evidenca o priznavanju izobrazbe 
-          Evidenca izdanih javnih listin v programih izrednega izobraževanja 
-          Evidenca izdanih potrdil o vpisu v srednješolske programe

Evidence v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v osnovni šoli (smiselno za osnovno šolo za odrasle)
-          Evidenca o prijavljenih kandidatih za vpis v program OŠO 
-          Evidenca o vpisanih udeležencih v program OŠO 
-          Matična knjiga v programu OŠO 
-          Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja v programu OŠO 
-          Evidenca o izpitih v programu OŠO 
         Evidenca izdanih javnih listin v programu OŠO 

Javnoveljavni izobraževalni programi: 
-          Evidenca o prijavljenih kandidatih za vpis v javnoveljavne izobraževalne programe 
-          Evidenca o vpisanih udeležencih v javnoveljvanih izobraževalnih programih 
-          Evidenca izdanih listin v javnoveljavnih izobraževalnih programih

Svetovalna dejavnost kot javna služba: 
-          Evidenca o udeležencih svetovalne dejavnosti 

Neformalni izobraževalni programi: 
-          Evidenca o prijavljenih kandidatih za vpis v neformalne izobraževalne programe 
-          Evidenca o vpisanih udeležencih v neformalnih izobraževalnih programih 
-          Evidenca izdanih potrdil v neformalnih izobraževalnih programih 
Podatki iz zbirk podatkov, ki jih vodi zavod, niso javno dostopni.

2.8.3 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 
- Seznam programov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu.
- Seznam nacionalnih in EU projektov.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.upi.si

Fizični dostop:  
Na lokaciji UPI - ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec   

Uradne ure: 
Tajništvo: od ponedeljka do petka: od 8. do 16. ure.

Delni dostop: 
V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja


4. STROŠKOVNIK

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja določa, da lahko organ za posredovanje informacij prosilcu zaračuna materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV). Uporablja se stroškovnik iz 17. člena te uredbe.

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroški in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe se določajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

- Vprašanja o pogojih za vpis v izobraževalne programe 
- Katalog izobraževanja in drugih dejavnosti za tekoče šolsko leto